Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 de SNYDER en zyn ZOON, ' TWEEDE BEDRYF,

EERSTE TOONEEL.

juffr. pompf, pompf, vrymond. juffr. pompf.

JVIet u kan men doen wat men wil, gy laat u tot alles bepraaten Meent ge, dat ik ooit toeftaan zal, dat Kaatjen een burger trouwe, en Willem een ambacht ieere ?— Neen, in eeuwigheid niet!

vrymond.

Mag ik u bidden, volg toch den raad uwer vriendenhoudt uwen zoon in den ftaat van een ambachtsman, en

&l^L^£^anderca'dan -

juffr. pompf.

Dat moet, en dat zal nooit gebeuren. Hoe? zoude ik voor met zooveele kosten gedaan hebben om myne kinderen nobel op te voeden! zoude ik het vergenoegen met mogen hebben te zien, hoe zy zich van hunne gelyken onderfcheiden, en hoe myn zoon nu al by de groote lieden gezien is! zoude ik niet beleeven dat myne doch-

5n^f^eVr°U^ *al WOrdenV ia 200 S°ed a's menige andere Mevrouw! zoude ik.myne moeite, myne hoop, en t gcmk myner kinderen, zelve doen verydelen fa wel! wacht 'er maar op, Heeroom: Zoo als gezegd is. Willem zal Advocaat worden, en Kaatjen meteenen Heer van Adel trouwen. J

vrymond.

Goed! ik wenfch 'er u geluk meê,

TWEE-

Sluiten