Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. ,37

VT F D E TOONEEL.

POMPF, RITMEESTER, VRYMOND. RITMEESTER.

JNu zal zich de knoop wel haast ontwarren. Die man fpreekt als een Orakel.

POMPF. '

Juist als of Vrymond fprak.

V R Y M O N D.

Gy ongeloovige man! de Heer van Wertheim is uw Godfpraak, en nogthans gelooft gy Hem niet.

PO MP F.

Ik zal gelooven, dat Hy my zal zeggen, en daarom zal ik hem zelf gaan fpreeken. En zoo lang zal ik alle hoop nog niet opgeeven.

RITMEESTER.

Hoop, dat uw zoon knecht, baas, en eindelyk nog gildemeester worden kan. Het gildemeesterichap by uw gild is ook wel eene aanzienlyke bediening.

POMPF-

Ik beken myn zwak, en emiwel kan ik nog zoo ras geen befluit neemen.

RITMEESTER.

Baas Pompf'. my, als ik in uwe plaats was, zoude het gantsch niet zwaar vallen. Een goed pak (lagen — rykelyk toegemeeten,zoudeuwes zoonsontflagvan zynen zoo loflyk betoonden twaalf jaarigen vlyt op de Schooien en de naald het teeken zyner toekoomende be-

ftemming zyn,en dat nog heden, en met koelen bloede. Een arbeidzaame ambachtsmannen goed huisvader,een man die den (laat onderfteunt, en zooneiï geeft tot deszelfs verdeediging, kortom een braaf burger, is den Koning, den Staat, jazyne medeburgeren,altyd een waardig man, veel waardiger, dan meenig hoveling, dien men flechts om den tytel, veel waardiger dan meenig C 3 Doctor

Sluiten