Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COCCEJUS. (JOANNES)

genoemde Latijnfche Verhandeling voor dea dag : hoornbeek liet zijt.e Thefes de Sabbato drukken. En nu konden heydanus en coccejus niet blijven (lil zitten: heydanus gaf uit zijne tweede Akademifcbe Verhandeling de Sabbato et iiie dominica, waarin hij zijne gevoelens nader verklaarde en zijne zaak trachtte goed te maaken. En nu ook liet coccejus zich verder los in zijne gemelde Verhandeling, de indagatione nature Sabbati et quUtis N. T waarin hij riet fchroomde, vlak uit te leeren, „ dat de Snbbat der „ Israëlieten een voorbeeld waare van de geestlijke rust des „ N. T., welke in waarheid een Sabbat en eene aust des „ Heeren konde genoemd worden: en dat men derhalve „ zich zo zeer niet bekommeren moest over de heiliging „ van den zevenden dag, welke van God voor de Israël, Iers, alleen, ter viering vastgelleld was, en ons, die, „ door het bloed van kkuivs van het juk der Israëlietifche' „ Kerkplegtigheden ontheven; zich over het genot van eene ,, beftendige rust, en het houden van den geestlijken Sab„ bat verheugen mogten , in het geheel niet raakte." — Hoornbeek fchreef toén zijne Heiltging in Gods naam en dag* en verweet daarin heydanus ep coccejus losheid van denken, hen tevens affchilderer.de met leelijke kleuren als Godsdienstloze heiligfchenders. Heyda-nus fchreef daarop in het Nedefduitsch zijne Confideratieu, hoornbeek zijne vader beweering van V Heeren dag heiliging, hrydaivus het tweede deel van zijne Cor,fideratien, en coccejus een werkjen, Tyfus Cmcoi di<e Amicorum circa hor.orem dominicte. Middelerwijl zond eene onbekende en kwaadwillige hand in het licht een boek, getijteld, Sententia Sociniana de Sabbato et Qttarto pmcepto inimica pietati, cum vindiciis ex. presfi mandati de injlitutione diei dominici, auctore naTHANAëLS johnson S. S, Tkeol. Licentiato: in welk boek heyDjinus en coccejus van Socieniaanerij befchuidigd en deerlijk gehavend wierden. -Vervolgens zijn 'er nog^verfcheiden fchriften over en weder gewisfeld, tot zo lang ten laatften de Staaten des Lands beiden partijen ftilzwijgen en eene wederzijdfche verdraagzaamheid gebooden. Intu.-fchen evenwei wsren de lang overdachte gevoelens van coccejus

aan

Sluiten