is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegzels op het vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. C-G.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEVENTER.

*7

„Men mag het met regt als eene zonderlinge omftandigheid ■in de gefchiedenis van ons Gymnajium opmerken, dat het zijne geboorte aan eene vrouw en aan eenen krijgsman hadt te danfceu. Deze krijgsman was buiten twijffel niet van de gemeene foort, en het fmert ons, maar eenige weinige berigten nopens zijn leven aangetroffen te hebben, welken wij onzen Lezeren zullen mededeelen.

,, Balthazar' boedeker was geboren in den Jaare 1540, In zijne jeugd doorreisde hij Duitschland, Fiankrijk fvn Italië. Hij bezogt de Afrikaanfche Kusten van de Straat van Gibraltar af tot in Egypte toe, in Napelfche, Sici. Uaanj'che en Maltezer galeien. Hij was in den Jaare 15 71 tegenwoordig bij dén zeeflag van Lepante, waar de Turkfche Vloot geheel door die der Christenen wierdt verflagen. Vervolgens diende hij, in den Keulfchen krijg, als Officier te Paard, onder den Overften homburg, die aan 't hoofd Hond van een Nederlandsen Regiment. Eindelijk begaf hij aich tot rust, en trad in huwlijk met johanna grotenhuis, welke hij in den beginne des Jaars 1617 kinderloos agterliet, cn die zelve in Oetober des Jaars 1630, den ouderdom van eenëntagtig jaaren bereikt hebbende, naa dat zij juist den aiterflen wil haares Egtgenoots hadt zien ter uitvoer brengen, is overleden.

„Zij hadt namelijk met den aanvang des Jaars 1629 de Magiüraat in 't bezit gefield van de voor het Gymnafiam beflemde goederen; het welke gefchied zijnde, men aanftonds ten ijverigften bedagt was op 't herwaards lokken van de st/ereischte Hoogleeraaren. Martinus schichardus, di<? meer dan twintig jaaren te Herborn de regten onderwezen hadt, was de eerfte dien men beriep. Hij moest lesfen geven over de lnftituten en Pandecten. Henrik «uthberlet, die voor. maals mede te Herborn als Profesfor in de Wijsbegeerte en vervolgens hier zedert het Jaar 1619 als Reftor van de School gediend hadt; wierdt nu ook bevorderd, en kreeg de Rfedeneerkonst en Zedekunde tot zijn deel, terwijl aan bavid scanderus andere takken van de Philofophie wierden opgedragen. De twee laatften genooten de eer van het Qymnajsum op den zestienden Februarij des, Jaars 1630 met F 4 pleg-