is toegevoegd aan uw favorieten.

De jaloersche vrouw, toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tïz D E J A L O E R S C H E

"Gy toont my de kwaal, maar wys my nu Ook de

geneesmiddelen ?

d'a'r a n vi lle.

Wilt gy gelyk tót hier toe laf zyn? . . . fyd, maar fteun dan niet op myne hulp . . . beeft eh bloost gv over deeze afharigtykbefd; de bittere én fchandelyke viucht uwer toegevenheid, die ik ronduit kinderachtig noeme? wel volg eenvouwig myn iaad, én ik zal u weder op den trodn zetten.

dorsan.

Raad my dartwant myn hart heeft rust nódig.

d'a ranville.

Goed. . . . ik zal u ten koste van alles, het fchandlyk juk dat gy moede zyt, en u knaagt ont. trekken, als gy maar aanvangt, 't overige neem ik Voor myn rekening.

dorsan.

Maar hoe?

d'ar anvtllc.

, Vw Vrouw moet onmiddelyk het u zo doodlyk icnynend geheim weeten, zonder 'er r.a te zoeken, t Geen men verbergen wil ontdekt zich het eerst'. Maar fluit dan de ooren voor haare uitzinnigheid.... JkJraag by uwe trouw achting voor de nagedachtenis van Clementfra's Moeder: want zo gy dien heiligen eed duift breeken zonder uw geluk te bevorderen, wordt gy nnsdcadig. Uw zvvygen moet aanfronds

vreemd