is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1781. 61

cautien en cautie, de Scheepen behoorende aan of bevragt zyndei by die van de Westindifche Compagnie , Coïonie van Surinamen, en verdere Colonien van den Staat , na de Districten van haare refpective Octroyen gedestineert ; als mede de Schuiten van die van de kleine Visfcherye , die om verfche Vis uitvaaren , en de Scheepen varende over de Wanden , de Elve, de Wefer, de Eems, om de Oost, en ook na de Vlaamfche Havens.

Des dat de Scheepen over de Wadden , en naar de Vlaamfche Havenen varende , niet grooter zullen mogen weezen als dertig Lasten en daar beneeden , en niet fterker bemand als met drie Man en een longe, de Schipper of Bevelhebber daar onder begreepen , en dat alle dezelve, alvoorens zy zullen mogen uitloopen, zullen moeten Bellen een Borgtogt van zes duizend guldens , ten genoege van de Collegien ter Admiraliteit , dat zylieden na de voorfchreeven bepaalde reis afgelegt te hebben, zullen retourneeren naar eene van de Havenen dezer Landen-, op verbeurte van dezelve Scheepen en Goederen, en van de fomme , waar voor Borgtogt gefield zal weezen, te appliceeren als vooren.

En op dat niemand hier van eenige ignorantie kome te pretendeeren , ontbieden en verzoeke Wy de Heeren Staaten , Stadhouder , Gecommitteerde Raaden en Gedeputeerde Staaten van de refpective Provinciën, en alle andere Jufticieren en Officieren van denzelve Lande , dat zy deezen Placaaten van Bonden aan alomme doen verkondigen, publiceeren en affigeeren, daar zulks van noden weezen zal , en men gewoon is zodanige publicatie en affixie te doen; lasten en beveelen voorts de Raaden ter Admiraliteit, de Advocaaten-Fiscaal, en Commifen Generaal, mitsgaders allen Admiraals, Vice. Admiraals , Kapiteinen , Officieren en Bevelhebberen; deezen Onzen Placaaten na te komen, en te doen nakomen , procedeerende en doende procedeeren tegens de Contraventeurs van dien, zonder oogluikinge, faveur, di.Timulatie of verdrag, want Wy zulks alzo ten diende van den Lande nodig bevonden hebben te weezen.

(was gerj

H. FAGEL.

XX.