Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1781; 221

Door in 't jaar 1630 boven de Collectie van M. Win. hof van 1559 , en in plaatze van de korte Reformatie van 1600 een nieuw en meer volkomen Landregt te arrefteeren , en dat heerlyk famenftel met den druk gemeen te maken , waar van men zich als nog bediend.

En op dat *er niets , 't geen de Libertas Publica , na afwerping van 't Spaanfche juk , konde hinderlyk zyn, of zelfs fchynen overgebleeven, op den Landdag van het volgende jaar van 1631 met de Heeren Drosten , die toen allerhande precarien van fervile Dienften, Hoenderen, Garven, Hoy, Gras, Schapen, Holt, Turf en andere Beeden , bienvenues, en wat dies meer is , fchoon onzes eragtens non jure , nog fchynen te hebben getrokken , eene fchikkinge tot volkomen peremptie van dezelve , door verhooginge hunner Tracbementen te maken, by eene Refolutie op den 18 Maart van dat jaar genomen, die men woordelyk , als de grondzuil van het different, het welk men na verloop van ongeveer anderhalf hondert jaaren , met de voorftanderen deezer afgefchafte Dienften thans heeft, hier zal infereeren, luidende als volgt.

, Alfoo de refpective Drosten vertoond hebben, dat ,,'de ord. weddens ende Tractementen ftaande tot haar , Ed. refpective Ampten , noch fulcx zyn als die \y van oudes geweest , daar nochthans andere Officie!, ren haare gagies en Tractementen, na de tegenwoor,, dige gelegentheid van tyden zyn verbeeterd ; dat „ ook by het Gereformeerde Landrecht haar Ed. voor5 deelen afgetrocken worden , is na Deliberatie goed-

gevonden , dat de Drosten alle haare voordeden, die " haar Ed. uit de Karfoelen ofte Gerichten , het zy " voor dienften, gratuiteiten , vereeringen ofte onder „ wat naame het zoude mogen wezen, getrocken en„ de genooten hebben , 't eenemaale fullen afftaan en,1 de verlaaten, oock niets mogen genieten, by priva,, tie van de verbeeteringen , die tegenwoordich fullen „ worden gedaan , voorbehohelyck die breucken die ,, den Drosten by 't Lantr. fyn toegelaaten.

,, Ende is de Drost van Sallant op te voorfz. Conto ditien tot een Jaarlix Tractement, ende voor ord.

weddens, in de plaats van de oude toegelecht twaalff „ hondert K. Gis. jaarlix.

„ De

Sluiten