Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 235

kunnen worden verminderd met negentig duizend guldens en dus gebragt op twee honderd en tien duizend guldens, niet zoozeer om dat de fomme vap drie Tonnen Gouds te hoog zoude zyn genomen, als om te voldoen aan het verlangen van de Provincie van Vriesland, en dat zelfs om die Provincie te engageeren om in de semelde post van twee honderd en tien duizend guldens te confenteeren, dezelve zal kunnen worden ontlast van de betaalin* van het aandeel, dat zy zederd veele Jaaren o-edraagen beefc. ïn de kosten van het onderhoud van dö Schansfen in Weatwoldingerlaud en van de zogenaamde Staatenzyl aan den Dollaart, en het zelve aandeel gelaten voor rekening van de Generaliteit, na dat over de betalingen tot nu toe gedaan eene Liquidatie gemaakt, en het geen dé Generaliteit voor de gemelde Provincie in het verfchot zoude mogen zyn, vereffend zal wezen, terwyl de gemelde Provincie dan ook zal dienen te re. nuncteeren aan alle meede directie over die Werken.

Endelykdat Zyne Hoogheid begrypt, dat ook aan de inftantien van de Provincie van Zeeland omtrent de Majors in de Steden Tholen , Flisfmgen en Feere benoord te worden voldaan, en die Majors over zulks op den ordinaris Staat van Oorlog gelaaten, dog dat dan ook op den zei ven Staat zullen behoren te worden gelaaten de Majors in de Steden Thiel, Bommel, de Clundert en Harüngen. \ :.,

Door alle welke veranderingen en uitfparmgen het Schema van de Staaten van Oorlog, het walk nevens het Rapport van de eerfte Perfoneele Commtsüe is overgelegd , zoude worden verminderd met de fomma van ƒ 449728 • 7 - ic*, en de eerst te formeeren Staaten van Oorlog, mitsdien bedragen ƒ 13U5823-14-if, volgens de berekening door de Heeren Gecommitteerden uit den Raad eindelyk meede geëxhibeerd, en geteekend met de Letter G.

Dat dezelve Heeren Gecommitteerden verder hebben voorgedragen dat hooggemelde Zyne Hoogheid en de Raad niet hebben nagelaaten, hunne gedagten meede te laten gaan over de andere Pointen, in het Advis van den 22 February deezes jaars verhandeld, omtrent welke de

Au*

Sluiten