is toegevoegd aan je favorieten.

Byvoegzels op het vaderlandsch woordenboek, oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. H-Z.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTERDYK. (HERMANNUS GERARDUS) 347

Intusfchen konden oosterdyks geneeskundige bekwaamheden niet lang verholen blijven. De uitbreiding zijner Praktijk nam allengskens toe, vooral naa het overlijden der vermaarde Amfterdamfche Geneesheeren de visscher en hovius. Zedert was oosterdyk een der meest begeerde Amfterdamfche Art» zen. Doch hij, die zo veelen van heilzaamen raad hadt ge» diend, wist raad noch middel voor eene fleepende ongefteldheid, die langer dan een jaar duurde, en op den negen» tienden April des Jaars 1795 een einde san zijn leeven maakte, zijnde gehuwd geweest met aafjë margareta brouwer , bij welke hij geene kinderen heeft nagelaaten. Geduurende zijne zukkelingen hadt oosterdyk het geluk, door de ongemeene helderheid van zijnen geest, dén tijd op eene aangenaame wijze te korten, met zijne geliefde letterbezigheden. Er is van hem een Latijnsch vers voorhanden, Confolatio betiteld, genoegzaam op zijn fterfbed gemaakt, waarin hij het Opperwezen voor alle bewezen wcldaaden dankt, en vooral die bijzondere gunst erkent, door welke hem in zijne ziekte vergund was, zich met die LetteroefFeningen te ver» iustigen, waarvan hem, in zijne gezonde dagen, zijne menigvuldige bezigheden veeltijds hadden afgetrokken. Ten blijke van 'sMans denkwijze omtrent den Godsdienst, en van de blijmoedigheid, met welke hij de Eeuwigheid binnentradt, lust het ons, het flot van het welluidend Gedicht hier plaats te gunnen. Vermeld hebbende de veelvuldige rampen en wederwaardigheden, welke hij vrienden en bekenden hadt zien overkomen, en de mogelijkheid, dat niets van dat alles zijn lot zou geworden zijn, fchrijft hij:

„ Cur tarnen hac hospes cuperera in tellure rnorari,

„ Coelestem Patriam non peteremque lubens? „ Regnat ubi a;:ernurn Pax et Concordia reguat,

„ Et purus nostro haud asfimilandus amor? „ Invidia ignota his , livorque igr.ot:;s in oris,

„ Has odio ad fedes janua nulla patet. ,, Has nulla; turpant lscriroa:, nullseque querelse,

„ Perpetua at refonant atria Ijetitia. s, Cantantur facrt miris concentibus hymni,

Q 4 Q'Jo-