is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii2 july, ZAAKEN VAN 1784;

heid van een allerdringendst gevaar, zouden Hun Ed. Gr. Achtb. by dit Berigt kunnen vorderen, dat het verzoek der Requestranten, wierd aangemerkt als een temeraire demarche, en gewezen van de hand. Tufnuttueufe beweegingen hadden 'er plaats gehad, en de Eendragt was nog niet herfteld, 't welk, als boven, word toegefchreven aan de publike Gefchriften. Wegens het gebeurde by de Compagnie No. 11, refereeren Hun Rd. Gr. Achtb. zig aan de attestatien, welke door de Requestranren ingeleverd zyn, en ten bewyze, dat de Politie en Justitie zig in deezen gefield hebben buiten reproche, worden de rapporten der Officieren van de gemelde Compagnie, als ook alle de ingewonnen informatien en bewyzen, voor Hun Ed. Gr. Mog. opengelegt, blykende uit dezelven, dat niemand van die geenen, •welke aan die confufie deel gehad hebben, nog by name, nog van aanzien, bekend is: En de navorfchingen der Justitie viugteloos zynde, had men door het beloven eener aanzienlyke praamie de Autheurs en Daders dier fchandelyke daad zoeken te ontdekken, gelyk bleek -uit de Publicatie van Zaturdag laatstleden: Dat het fchynt, dat die ftrafbaare daad zig alleen bepaald heefc by het wagtvolk, en in weinige minuten afgelopen is, zonder eenig uiterlyk nadeel aan de gemeene rust en veiligheid toetebrengen, en hierom komt de vrees der Requestranten , als of door dit geval de rust en veiligheid uit de Stad gebannen was, Hun Edele Gr. Achtb. niet in allen opz'gten gegrond voor. Eenige Compagnien waren thans niet geconftirueerd , om zig geheellyk op dezelven , by cnverwagte toevallen , zonder, meedewerking der andere Compagnien te kunnen verlaten , latende Hun Ed. Gr. Achtb. aan het nadenken over van die geenen, welke door hun voorbeeld en invloed hiertoe aanleiding gegeeven hebben, in hoe verre zy aan hunnen eed in deezen hebben voldaan; terwyl Hun Ed Gr, Achtb. alles hebben aangewend, om de gewapende Burgerye in Raat te Reien, ten einde des noods de Regten en Privilegiën der Stad ts kunnen befchermen. Hun Ed. Gr. Achtb. zyn van oordeel, dat de ware veiligheid der Stad beftaat in de weigeoeifenheid der gepfjviligieerde Bur> ger - Compagnien. — Hm Ed. Gr, Achtb.'declarecren,

van