Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*vuo. STAAT EN OORLOG: 1784. 833 EED.

Wy hoge, Hiiddelbaare en laage Officieren . mitsgaders gemeene Soldaaten van de> Compagnien hier prefent , belooven en zweeren Heeren Gecommitteerdens van hun Ed. Gr. Mog., mitsgaders Heeren Burgemeesteren dezer Stad , gehouw en getrouw te weezen , dezelve getrouwelyk te dienen , en de ordres , welke aan ons door welgemelde Heeren Gecommitteerdens van hun Ed. Gr. Mog. , geduuiende derzelver aanweezen alhier, gezamentlyk met Heeren Burgemeesteren deezer Stad zullen worden gegeeven, te obedieeren en na te komen in het geen dezelve tot ouderhoud, dienst en rust deezer Stad , en wel voornamentlyk tegens alle oproer en feditie van den Volke ons zullen komen te beveelen ; onvermindert nogthans de ordres , die de Heeren Staaten , zyn Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nasfau , als Capiiein Generaal deezer Provincie, of de Heeren Gecommitteerde Raaden aan ons zouden mogen komen te geeven.

Zoo waarlyk moet my God Almagtig helpen.

De Heeren van de Riddeifcbap en Edelen hebben de voorfchreeve Conduite aangezien.

T~"\e Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, \j Brielle, Eikhuizen, Edam en Medemblik hebben de voorfz. Conclufie aangezien.

De Heeren Gedeputeerden der Siad Rotterdam , hebben , volgens den last van de Heeren hunne Principaalen verklaart in het eerfte gedeelte der vooreoftaande Refolutie, raakende het zenden en benoemen van Heeren Gecommitteerden van wegen hun Edele Gr. Mog., ten einde als in dezelve Refolutie P s bree-

Sluiten