Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kV<k STAAT EN OORLOG. 1783* 17

werde gelaten in de exercitie van deszelfs Functie, op het gemelde Territoir, hangende de deliberatien der gezamentlyke Bondgenoten , over het al of niet roijeeren en trasfeeren van de Post, tot de kosten voor hetzelve kunnende voor het overige de Heeren van de Ridderfchap niet af zyn, als nog ten kragtigfte te vernieuwen hunne bevorens gedaane iriflantie, ten einde met opzigt tot de Militaire Jurisdictie , in nadere overleg werde getreden , en in een groot Befoigne, met Commisfarisfen van den Hove werde geëxamineerd en overwogen hoedanige convenabelfte fchikkingen zullen kun^ nen worden beraamd , waar door, aan de eene zyde, de rechten van 's Lands Ingezeetenen , in ,'t fluk van Judicature volkomen geconferveerd, en teffens aan dé andere zyde op de gevoeglykfte wyze geprasvenieerd werde de menigvuldige inconvenienten , en nadeeligé gevolgen, welke uit een al te enge bepaaling der Militaire Jurisdictie noodwendig moeten proflueeren-, eri dat daar op alvorens moge werden ingenomen de hoog wyze confideratien en het Advis van Zyne Hoogheid.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Dordrecht , Haarlem, Leyden , Amllerdam , Gouda, Gorinchem, Schoonhooven, Alkmaar en Hoorn, hebben tegen het voorfz. Protest en Declaratoir, zoodanig Contra-Protest en Contra-Declaratoir gereferveerd als de Heeren hun* ne Principaalen zullen vinden te behooren, enz*

XVII. DEELc

ÖLXIIL

Sluiten