is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

auc. STAAT EN OORLOG. 1783. 10I

fit zulk? zyne betrekking heeft tot die geene , welke de 'zaak concerneerd , maar geenzins • la* zulk eene prjefumtie en decifie by disfentiërende Leden van die kragt en uitwerkinge zoude kunnen wezen , 001 haar, even daarom van gevoelen te doen veran leren , en het contrair van hun geadvifeerde voor waarheid te houden , zonder dat redenen en bewyzeu hun daar van overtuigden.

Zy drie Leden erkennen ook, dat Eendragt en Harmonie in begrippen, in het afsetrokkene befchouwd, eene gewenschte en nuttige zaak is in alle Collegien en Vergaderingen; maar dar die ook zomtyds voor het algemeen belang, alzoo nadeelig als voordeelig zyn kunnen, zal ook niemand ontkennen. \

Dit vooraf geprsemitteerd hebbende, moeten de drie bovengenoemde discreperende Leden van de Magillraat met weinigen, omtrent de Poinéten zelve, by de Contra-Aantekeninge voorkomende, en hun Meede - Leden direft betreffende avanceren: dat zy zig tot het drukken van haare particuliere Advyfen genood drongen gevonden hebben, doordien Haar Ed. en Achtb. die voorn. Refolutie van den 24 April goedvonden, te doen drukken en publyk te maken , zonder dat daarby teffens kwam te blyken van derzelver disfent.

Nog ook, dat zy lieden ten fterkften by haare eerfte Advyfen op dien zelfden 24 April uitgebragt , reeds voor een Commisforiaal met Gecommitt. Gemeenslieden hadden aangedrongen.

Dewyl de Burgers en Ingezeetenen dezer Stad, zoo als meede het Eerzame Collegie, hier door in het denkbeeld konden komen, als of zy drie disfentiërende Leden die gem. Refolutie meede hadden ingeftemt. len eindè deeze , en het Publyk daar van te desabuferen, en om niet resfponfabel te willen aangemerkt worden voor de onaangenaame gevolgen en het verkeerd effect, welke zy lieden vreesden , dat zoo eene fterk en decifoire Refolutie zoude kunnen na zig fleepen.

Voorts om te doen blyken , dat zy drie Leden niet zonder redenen zwarigheid gevonden hadden , zig met de Advyfen hunner Meede-Leden te conformeeren , hebben zy zig teffens verpligt gevonden, om by een G 3 ver.