is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. STAAT EN OORLOG. 1783. 103

lig was , hoe dat Collegie en onze Burgery begreep, dat zy daaromtrent gevoelden.

Ook meenden dezelve, dat zy aan het Publyk moeiten doen blyken, dat zy zeer aliëen waren van de reintroductie van het bekende Reglement van 1705.

Echter hebben zy by dat nader Advys, om redenen in pra:mis<ïs van het zelve geallegueerd, en by vorige sdvyfen met meerderen , zoo van de tydsomftandigheden , als anderzints ontleent, zig onthouden , (gelyk al nog zeer ontydig oordeelen) om zig over de ongemefureerde eu Iterke expresfien, by het Request der Burgeren voorkomende , te elargeren in zulke bewoordingen , als in die Refolutie van gezag en authoriteit voorkomen.

Terwyl zy vertrouwden , dat Haar Ed. en Achtb. tot preventie van verder misnoegen en gemor onzer Burgerye, (na het neemen van gem. Refolutie niet verminderd) en, om de gemoederen verder tot bedaren te brengen, het gefchikter was, om, by occafie van het behandelen der grieven en ingebragte bezwaren in het Commisforiaal, waar voor zy by continuatie bleven inclineren , als Burgervaderen, de Requestranten dezelve onder het oog te brengen , als wanneer ook dasr over 's Maetftraats ongenoegen met meerder hoop van een goed effect zoude hebben kunnen doen blyken.

Of nu het drukken van deze Advyfen, dan wel de Refolutie zelve van Haar Ed. en Achtb. van den 24 April oorzaak is geweest, of aanleidlnge heeft gegeeven : dat de commotien zeedert dien tyd onder een ge* deeke van ae goede Burgerye en Ingezeetenen meer en meer zyn toegenomen; en of de disfentiërende MeedeLeden van dit Collegie1 met grond kunnen befchuldigd v>orden, door het uitgeven haarer advyfen de deliberatien van Haar Ed. en Achtb. te hebben voor uitgelopen , en het opgevat misnoegen zoo direEt in de hand gewerkt, zal, zoo wy vertrouwen , zig ras nader openbaren , wanneer men, met relatie tot 't eerfte poirét, zyn attentie bepaald op den tyd, wanneer de vooraangetogene Refolutie is genomen , en den dag, wanneer men met de nadere teekening een begin heeft gemaakt, als wanneer duidelyk appareert, dat zulks beide is geG 4 weest