is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG, 1783. 215

Litt. P. 2.

PUBLICATIE.

T""Ne Gecommitteerde Riaden ter AdmiJL/ raliteit refideerende binnen Amfterdam, goedgevonden hebbende, aan eenige van het oudfte in dienst zynde Volk, en in 1780 voor de nieuwe Prasmie aangenomen, te verkenen verlof om aan ie Wal te komen en aldaar bun ontfhg te verzoeken ; waarfchouwen by deezen op het allernadrukkelykst het Volk na 1 Jan. uary 1780 aangenomen, om zig te herinneren den Eid die zy op de Articulbrief hebben afgelegd, en wel in het byzonder op het 8 Articul, waar by alle Capiteinen , Officiers en andere Matroofen haar in dienst begeevende, gehouden zyn den Lande te dienen zoo lange het de Heeren Raaden gelieven zal, zonder dezelve haare dienst te zullen mogen verhaten voor en aker haar by de Raaden voornoemt behoorlyk Paspoort vergunt zal worden , op verbeurte van den Lyve.

En dus met alle ftilte en gehoorzaamheid hunne dienften te. volbrengen.

En interdiceeren voorts mits deeze het fchryven van Brieven of ftellen van Requesten om ontflag aan wie het ook zyn mag , buiten kennisfe van den commandeerende Officier , met bedreiging van de hoogfte indignatie, en de ftraffen op de ongehoorzaamheid en oneerbiedigheid jegens de commandeerende Officiers gefteld.

Aélum ter Vergadering van de gemelde Heeren Raaden den 17 juny 1783.

(Wagget.) j.e. van der steen.

Ter Ordonnantie, enz.

C. BACKER, Cz.

O 4 Litt.