Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 sept. ZAAKEN VAN

1783.

lyke interpretatie van de opgemelde belofte en engagement, door hetzelve tot zaaken, welken niet bepaaldelyk tot de Navigatie behooren, te extendeeren.

Dat zy Heeren Gedeputeerden, daaromme, ter voldoening aan de gemanifefteerde intentie der Heeren hunne Principaalen boven gemeld , zig verpligt vonden, mits dezen , aan Hun Edele Gr. Mog , ten allernadrukkelykften voor te draagen, omme, hoe eerder hoe beter, de nodige middelen voor te beraamen en in het werk te ftellen, ten einde een aanzienlyk, en genoegzaam getal Schepen en Volkeren van Oorloge, nog van dit najaar, door den Staat na de Ook-Indifche Colomen dezer Republiek , ter daadelyk verfterking der reeds derwaards vertrokkenen, mogen worden afgezonden; en dat, wyders , Hun Ed. Gr. Mog. Hoogstderzelver gedagten geheven te fixeeren over den besten voet en wyze , waarop, by vervolg , in tyd van Vreede, de Militaire ftaat onzer Oorterfche en verdere Colonien, in alle haare relatien, en dus zoo ten opzigte tot Schepen en Volkeren, als andere middelen van Defenfie, zou. den behooren te werden gebragt; ten einde 's Lands wettige Posfesfien en Regten, voor het toekomende, met meer vigeur te konnen befchermen, en met meerder hoop van fucces alle onregtmatige inbreuken van buitenlandfche Mogendheden, More Majorum, te kunnen weerftaan , en, onder Gods zegen te boven te komen.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, dat het geproponeerde zal worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap , en verdere hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden tot de zaaken van de Commercie en Navigatie, met eenige van de Hoilandfche Raaden , Ministers van de Collegien ter Admiraliteit in deeze Provintie refideerende , en de Vergadering daarop gediend van derzelver Confideratien en Advis.

ccv.

Sluiten