Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342 oct. ZAAKEN VAN 1783.

van dezen Raad, 'c geen in andere Steden niet gevon. den word, zig ieder aan het hoofd van hunne Compagnie bevinden.

Op wien kunnen U We] Ed. en Achtb. zig immer veiliger verlaten , en de zorg voor de befcherminge hunner perfonen , voorts het beletten van beweging van een oproerig gemeen , beter toe vertrouwen , dan aan hunne eigene mede Laden , en op eene getrouwe burgery onder haar bevel; daar zy als Hoofden opentyk haar eigen perfonen aan het eerfte gevaar moeten blootftellen.

Dit by U Wel Ed, en Achtb. met nadruk ingezien zynde, zal gewisfelyk dat vertrouwen moeten inboezemen , 't welk men aan eigene mede Leden, en aan de braave en getrouwe Burgery, die daar in nimmer gefeilt heeft, verfchuldigt is; teffens, met volkomen afkeuringe onder wat pretext ook, van alle asfiftentie en gebruik der Militaire magt.

Daar dog de vertoninge , van zulks door de fterke hand te willen beteugelen, in cas van de geringde mishandelingen, den Burger, hoe vreedzaam anders , zal driest maken, en als niet kunnende gedogen , dat iomwylen onder de zoodanige, een zyner nabeftaanden of goede vrienden zich bevindende, eenig nadeel wierde toegebragt , zal doen gaande worden, zyne mede Burgers tot hulp aanroepen en dusdoende een allerverfchnkkelykst bloedbad veroorzaken.

Hoedanig een allerakeligst tooneel men nimmer te wagten hebbe , wanneer wy onze Burger Compagnien oaar toe dienftig maaken ; en van Ronden aan daar toe m ftaat brengen.

Het is dan om alle deze redenen, Wel Ed. en Achtb. Heeren , dat ik my by de eerfte communicatie van de duk gemelte fecrete Refolutie datelyk hebbe gedeclareerd gehad van een contrarie advys te zyn.

Ik hebbe van my niet kunnen verkrygen 't daar by te laten berusten , neen, dog van dag tot dag, door een gegronde gedugte vrees , meer en meer genoopt, hebbe ik geoordeeld indispenfabel verpligt te wezen ' deze myne ft-rieufe bedenkingen, onder het oog van

U

Sluiten