is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. 1783. Hl

ritoir van zyne Keizerlyke en Koninglyke Majefteit wagten te impieteeren of te doen impieteeren; dat H. H. Mog. daar van zo aliëen zyn , dat zy integendeel betuigen moeten , ten allen tyde bereid te zyn die zelfde fentimenten te manifesteeren in het tegengaan, en doen weeren van alles wat het litigieus gemaakt Territoir van den Doel daar van eenigen zween zoude mogen hebben, en de ftricïfte ordres te ftellen, dat haare ïngezeetenen aldaar zig köomen te wagten van eenige gefondeerde redenen van klagten te geeven; dat H. H. Mog. niets meer verlangden als om aan zyne Keizerlyke en Koninglyke Majefteit alle billyke genoegen te geeven, en met dezelve die vriendfchap te blyven cultiveeren, op dewelke zy zo een onwaardeerbaaren prys ftellen, en die zo lange geiubfifteert heeft; hem Heer Minister Plenepotentiaris authorifeeren en gelasten , om hier van de plegtigfte verzeekering te geeven, en te gelyk te declareeren, dat gelyk aan H. H» Mog. niets aangenaamer zyn zal, als om eenmaal de differenten , die 'er nog over eenige questieus gemaak. te Limiten, uit hoofde van de bekende Traétaaten, zouden mogen resteeren, en waar toe H. H. Mog. zig verzekerd houden, dat het Gouvernement Generaal wel zal willen erkennen, dat het Terrain , waar over wel principalyk de gedaane klagten rouleeren behoord * tot wederzydsch genoegen geapplaneert te zien , dezelve dan ook bereid zyn, onverminderd de fubfifteerende Traétaaten, tot het reguleeren van drie Commisfarisfen te benoemen , om met die, welke van wegens zyne Keizerlyke en Koninglyke Majefteit zouden mogen benoemd worden, dezelve eenmaal op een vasten voet te helpen brengen.

Dat gelyk de overgegeevene Memorie van klagten over differente objeclen rouleert , H. H. Mog. ondertusfchen niet zullen nalaaten, dien aangaande het vereischte onderzoek te doen, ten einde met volle kennis van zaaken op de voorfz. klagten die reflexie te kunnen liaan , welke de verfchuldigde egards voor de hooge: Perfoon van zyne Keizerl. en Koningl. Majefteit, gepaard met de billykheid en regtvaardigheid , van haar zullen koomen te difteeren , terwyl H. H. Mog. niet

mo-