is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. 1783. 197

het maaken eener finaale afkomst dier zaake by meerderheid op de toen eerstkomende Vergadering1 op het fterkfte hadden geprotesteert ; en dat ook die Refolutie vervolgens ten uitvoer gebragt is. Oordeel nu zelve Doorlugtige Vorst ! over de hardigheid der uitdrukkingen in Uwe gemelde Misfiven van den 7 deezer maand voorkomende.

Dat , namelyk Uwe Hoogheid het gemelde befluit der meerderheid van Ons geenzints confidereert als een wettige Refolutie van Burgemeesteren en Vroedfchappen der Stad Alkmaar; maar hetzelve integendeel moet befchouwsn als eene allezins illegaale onbeftaanbaare en wederregtelyke daad, waar door dezelve meerderheid heeft getragt om eigener authoriteit en via fa£ti, da Conftitutie der Regeering en de tegenswoordige Regeeringsform deezer Provincie t conform de Handvesten , Privilegiën en oude gebruiken, aldaar fteeds plaats gehad hebbende , te veranderen , en daarenboven aan Uwe Hoogheid in deszelfs qualiteit van Erfftadhouder te ontneemen de eledtie van Burgemeesteren , Schepenen , Thefauners en Vroedfchappen Onzer Stad uit de Nominatien, daar toe volgens de evengemelde Handvesten, Privilegiën en oude gebruiken geformeerd, waar toe Uwe Hoogheid <zo als dezelve zig verders gelieft uit ie drukken) in Uwe voorfz. qualiteit een onwederfpreeKelyk , aan dezelve door den Souverain van den Lande gedefereert regt heefr. Neen, Vorst! geen eigen auctoriteit en via fafti zyn cnze oogmerken geweest ; maar wel een wettig herltel van onze door trouwe dienlten , ia door het Goed en N 3 Bloed»