is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG» 1783. 225

in beide deze gevallen , de voorfz. Handvesten niet onder het oog van hoogstgemelde H. Ed. Gr. Mog. zyn gebragt; hetwelk, ten opzigte van het Oétroy van 1610, blykt, wanneer men de prastnisfen daar van inziet; terwyl, ten tyde der minderjaarigheid van den tegenwoordigen Heere Erfftadhouder , geene deliberatien orer de particuliere Handvesten dezer Stad ter Vergadering van H. Ed. Gr. Mog. geweest zyn: en dat, (vooral wanneer men dit vergelykt met de Oétroyen van 1650 en 1669) het alleszints blykt, dat H. Ed. Gr. Mog. gee< ne intentie gehad hebben om aan de wettig verkreegene Handvesten dezer Stad de minften inbreuk te doen.

En dat zy Heeren Commisfarisfen, om alle de bygebragte redenen , begreepen , dat, hoe zeer wel de meergemelde electien, tot de voorfz. Ampten van Burgemeesteren, Schepenen , Thefauriers en Vroedfchappen dezer Stad, tot nu toe aan den Heer Stadhouder zyn overgelaaten en door denzelven gedaan, dezelve eleétien, of wel aanltellingen, echter door niemand anders, dan direételyk door deze Regeering , mogen gedaan worden.

Dat, ten opzigte van de gemelde recommandatien tot het Vroedfchaps-Ampt en tot Commisfien uit deze Regeering, zy Heeren Commisfarisfen van gedachten waren , dat dezelve tegen het goed en indisputabel recht der Regeering aanliepen, en ook niet met de Conftitutie der Regeering konden worden overeengebragt; behalven dat daar uic ook merkelyke ungeleegentheeden konden voortfpruiteu; en dat gevolgelyk dezelve geen plaats behoorden te hebben : dat hier toe, boven en behalven het geen hier vóór reeds over de gemelde recommandatien is XVIII. deel. P g«-