Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. 1783. 333

linge van de voorfz. Commisfien, de begeevingen of dispedtien , ingevolge her indisputabel recht dezer Regeering, directelyk door deze Vergadering zullen gedaan worden.

En is verders goedgevonden, dat van dit gerefolveerde ten fpoedigften op een legale wyze zal worden kennis gegeeven aan zyne Doorl. Hoogheid den Heere Erfftadhouder deezer Provincie by eene Misfive van denzelfden inhoud, als waartoe het ontwerp by het vooifz. Rapport is overgegeeven, tot het overhandigen van welke Misfive aan welgemelde Zyne Hoogheid, by deeze worden verzocht en gecommitteert de Heeren Gedeputeerden deezer Stad ter Vergadering van H. Ed. Gr. Mor., benevens de Heeren Vroedfchap de D'ieu en Secretaris Ry. fer: en zulks ten einde deeze Commisfie, by ongelegenheid , echter uit niet minder dan uit drie Heeren beftaan zoude.

En is wyders nog, na deliberatie, goedgevonden , dat niet anders dan na voorgaande denunciatie van ten minften agt dagen, en met eenpaarige toeftemming van niet minder dan agttien Leden deezer Vergadering, eenige voorftelling of verzoek aan H. Ed. Gr. Mog. zal mogen worden gedaan om alteratie of ampliatie in de Privilegiën of Odtroyen dezer Stad: en dat omtrent dat gedeelte dezer Refolutie, hetwelk ftrekt tot affchafling van recommandatien tot het Vroedfchaps Ampt dezer Stad of tot Commisfien uit deeze Regeering , en het welk, daar tegen , de directe begeeving of dispedtie van, of tot dezelve Commisfien door deeze Vergadering, betreft, insgelyks geene verandering , dan na voorafgaande denunciatie van ten minften agt dagen , en ook met niet minder dan agttien eenpaarige ftemmen , als boven, zal mogen gemaakt worden.

P s En

Sluiten