Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3|» NOV.

ZAAKEN VAN 1783.

veel hun aangaat, zig daar naar te reguleeren. Dat hier dus uit confteert * dat niet alleen Alkmaar, nefFens andere Leden hier in heeft geconfenteert; maar dat alle Leden, en dus ook Alkmaar, ja H. Ed. Gr. Mog. zelve, gedurende die deliberatien* van den 18 Febr. i75i af, tot den 10 *ebr. 1752 toe, ruimte van tyd gehad hebben, om na te fpeuren, of'er, het geval exterende, ook eenige Privilegiën waren, die door deze fchikking en Refolutie konden worden gepraajudicieerr.

Dat vervolgens al verder, het geval exterende , na dat men dus 7 jaren had tyd gehad, om op de Privilegiën te denken, by Kefol. van 13 January 1759 (mede te vinden in de Nederl. Jaarb. van 1759. p. 6j. 70) is goedgevonden en verflaan:

Dat om te kunnen doen de nodige aanfchryving aan de Steden en Collegien , welke gehouden zyn, hunne Nominatien aan den Heere Erfftadhouder , volgens derzelver refpeclive Handvesten , Privilegiën , of oude Gebruiken te preefenteren , dat zy dezelve aan ff. Ed. Gr. Mog. zouden moeten zenden , om by dezelve, conform de meergemelde, de Eleclie te worden gedaan ; dat de Secretaris Boey zoude worden verzogt en gelast &c. van den Secretaris van H. Kon. Hoogheid te verzoeken ("al weder ten blyke, dat H. Ed. Gr. Mog. zelve dit verzogt hebben , en geenfins van de kant van den Stadhouder daar toe zyn aangezogt) de Lyst van. de Steden en Collegien , welke haare Nominatien, uit hoofde voorfz. aan den Heere Erfftadhouder of Vrouwe Gouvernante hadden

ge.

Sluiten