is toegevoegd aan uw favorieten.

De onechte zoon, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P Ë L. tis

fcijn geweeten laat hem över het lot van zijn ongelukMig kind in rust.

baron.

In rustl Als zijn geweeten deswegens gerust zij, zoo . . . zoo is hij een ilecht mensch !

frederik.

Toen ik opwies, en mijne behoeftige moeder niet langer tot last wilde zijn, bleef mij geene andere toeVlugt overig, dan deeze rok. Ik nam dienst onder een vrij bataillon — want een bastaard wordt immers niet eens bij ons aangenomen om eenig handwerk te leeren!

baron.

Arme jongen!

frederik.

Zoo verliepen de jaaren mijner jeugd onder verIrietlijkheden. — De , natuur gaf den fterkeren man 2orgen en kommer tot gezellinnen; den ligtzinnigen jongeling gaf zij de blijdfchap, om door haare gunst zich tegcns aanftaande donkere dagen teverfterken— •Maar de blijdfchap mijner jeugd zijn Hecht brood en water , en flagen van de hand des corporaals. —■ Doch, wat vraagt mijn vader daarnaar? Zijne tafet is wél voorzien , en voot de geesfels van het geweeten is hij gevoelloos.

baron; lij fiich zeiven. Dat mensch grijpt mij aan 't hart!

H i ?R*-