is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

) -„

zuivere practifche Rede. 233

uitwerking' op het hart; gelijk men, ondertusfchen, door het gebruik van die drijfveder, wil te wege brengen.

Alle gevoel, voornaamlijk, zoodanig een,' waar door eene buitengewoone infpanning bewerkt wordt, moet in een' oogenblik, eer de heftigheid der drift is uitgebruisd, zijne werking doen; of hetzelve doet, volftrektlijk, niets: want het hart, wijl 'er niets was, dat hetzelve, innerlijk, verfterkte, maar alleenlijk iets, waar door het gaande gemaakt werd, keert, natuurlijker wijze, tot zijne gewoone, gematigde, levensbeweging te rug, en vervalt , wederom, op nituw, in de, aan herzelve, te voren, eigen, matheid. leaste gronditellingen, of beginzelen f waar op alleen , alles, in het Zedenkundige, aankomt) kunnen op niets anders, dan op begrippen gevestigd worden. Op eenen anderen grondilag — gij moogt roemen, welken gij wilt — kan niets tot ftand komen, dan luim, of optogt der ziel,, die aan eene morgenwolk, of Jpoediglijk verdwijnende uchtenddaauw gelijk, den mensch geene zedenlijke waarde, ja zeifs,' geen vertrouwen op zig zelven, geven kan: zonder welk vertrouwen , nogtans, niemand zig, aangaande zijne zedenlijke gezindheid, en goed karakter — het hoogfte goed, in den mensch — eenigzins, kan bewust wezen.

Q a Dip