Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

T W E D E TONEEL.

H asfan opent de deur , hy is zeer te onvreden , ziende dat hei zyn tvt;ee Broeders zyn, hy ontfangt dezelven niet zeer vriendelyk, zy integendeel doen al wat in hun vermogen is om hem te believen, zy fmeken hem om enig voedzel , zy zeggen hem dat zy geen duit geld hebben, dat zy , al wat'zy hadden,

op hunne reize hebben moeten verteren. Hasfan

is onmedogend, hy wil ze niets geven , hy zegt hun dat dit alles maar voorwenJzels zyn om niet te werken , dat zy maar heen moeten gaan en werk zoeken, aan den'enen zegt hy, dar hy moet gaan uit kledeiT maken, en aan den anderen uit fchoenmaken.

Terwyl hy tegens Abou Hasfan fpreekt , komt Ali Abou Hasfan by de Vrouw, en bid haar om wat eten, hy zegt dat hy flaauw is van honger en dorst. Zo dra Hasfan dit befpeurt , gaat hy naar hem toe , en haalt hem van zyn Vrouw af, dochfnaauwlyks is deze weg, of de andere Broeder neemt zyn plaats in, hier uit ontftaat een pantomime die een weinig duurt, als dit eindelyk aan Hasfan begint te vervtlen zet hy hun beiden de deur uit.

DERDE TONEEL.

Hasfan komt by zyn Vrouw te rug, hy zegt haar, dat hy uit gaat , maar dat zy we! zorg moet dragen dat zyn Broeders niet in huis komen, want dat hy dit op haar zou wreken. — Mourhi zegt hem , dat zy 'er wel voor zorgen zal; doch dat hy aan zyn kant ook zorg moet dragen van niet in de kroeg te lopen, m plaais van zyn zaken waar te nemen.

VIERDE TONEEL-

^fourhi alleen gebleven zynde, verveelt zich fyoedigj zy weet niet wat zy doen zal, — Er wordt

aan

Sluiten