is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondige wederlegging van het [...] verhaal van den oorsprong, den voortgang en de gevolgen van de onstaane beweegingen in de herstelde luthersche gemeente binnen Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "3 )

ook een brief jen ten huize van Hildebrand'zond van deezen inhoud: '

myn HEER EN ZEER GEè'ERDE VRIEND!

„ Tngevalle de zaak (door UEds. in vertrouwen „ gecommuniceerd*) buiten myne voorkennis in on„ ze Kerkelyke Vergadering was geproponeerd „ zoude ik voor myn Privé verzocht hebben , in „ abjentie van ons Predikanten daar over te deli„ bereeren en te voteeren; wyl wy niet gevoeglyk „ kunnen ftemmen, over iets, dat ons in 't by„ zonder Jpe&eerd. De Eerw. Heeren Dire&eu„ ren zullen, ver trouwe ik zodanig handelen ah „ Hun Eerw. oordeelen , volgens plicht , te be~ „ hooren." Salutatis Salutandis blyve ik met alk achting.

van huis S, T. UEds. dienstvaardige en heilden 15 Maart 1702, biddende Vriend.

(was get.} isaac scholten.

De inhoud van dit briefjen, zeer ingewikkeld zynde, maakte hun eenigzins verlegen vermits zy daaruit niet veel hoop konden heb! ben, dat zyn Wel-Eerw. zich voor het gebeurde by den Kerkebouw in zyne voorige Gemeente te Hoorn, zeer zoude uitlaaten. Ondertusfchen wierd toch onder deeze drie Leden beilooten, dit voorftel in deeze Vergadering te doen, het welk aan Hildebrand opgedraagen zynde, door hem aangenoomen, en op zyn tvd gedaan is. Doch , dit voorftel bereikte in de Vergadering het bedoelde oogmerk niet,- want H 5 de