Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeiven geheel ongelyk waren. Maarl men

zie hier op de bron van hun gedrag. Men had hunne, anders vrije, ftemmen door opgehangen fchrikbeelden geketend! De wenk eener ons zo weldoende Regeering, zo als de Prefident Lammers en zyn Compagnon, Fuhrman, daarop alleen doordraafden, moest gevolgd worden,- en moest men dan, daar dit de hoofdzaak was, niet alle behoorlyke middelen in het werk ftellen, om de Gemeente tegen te gaan, dat deeze , door haaren invloed, der Directie geene hinderpaalen in den weg ftelde, om aan deezen wenk te kunnen voldoen ? En wat het verkiezen van den derden Predikant betreft, het was der geheele Directie overvloedig bekend , dat de geheele Gemeente den Wel-Eerw. Heere reuter begeerde, en zy wist ook tevens, hoe éénftemmig, zo niet alle ten minften verre het grootfte gedeelte der Leden deezer Vergadering daorover dachten; bygevolg kon de wyze van beroeping, daar de zaak der Directie, met die der Gemeente, op één punt uitkwam, hier weinig beletfel ftellen.

Maar hoe was het met Hildebrand gelegen ? Deeze moet dan hier gewis eene aartige rol gefpeeld hebben? Want de Steller van het zogenaamd getrouw en naauwkeurig Verhaal, na dat hy op bladz. \<x. onder en 43 boven aan, gemeld had,dat, ten tyde van het beroep van eenen derden Predikant, de, door twee Leden der Gemeente ingeleverde, brief, op voorftel van den Wel-Eerw. Heer scholten, om denzelven niet te openen, dan na het gedaan beroep,,, ten einde allen fchyn te veiTnyden , als of de „ vrye deliberatien door eenigen vreemden in-

„ vloed

Sluiten