Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 238 j

tvaare reden, die tot deeze hunne gewillige toeftemming in dit voorftel van den Voorzitter heeft aanleiding gegeeven. Zie hier dan, het geene daartoe den grond gelegd heeft: De Prefident, Lammers, het herhaald verzoek tot een poinct. van deliberatie zullende maaken, begon daar over breed uit te weiden , dat het niet meer dan billyk was, dat, als de Kerk volbouwd was, dezelve als dan door neutraale Baazen behoorlyk moest geëxamineerd worden; want, dat de eer en reputatie van de Leden der Vergadering daaraan hing; maar, dat dit door en van wege de Directie zelve moest gefchieden: dat men gevaar liep, wanneer men deeze Leden hun verzoek inwilligde, de Vergadering voor dierge. lyke gevallen van andere Leden uit de Gemeente geduurig zoude bloot ftaan. Op dit voorftel van den Prefident en Viceprefident, waarin alle de Leden eenpaarig ftemden, dat, naamlyk, het Kerkgebouw , op ordre en Last der Direftie zelve, door neutraale Baazen, geëxamineerd zoude worden, is dan met algemeene ftemmen, en, dus ook met die van Pens, van Kuch en Gevels, beflooten , aan deeze vier Leden geene qualificatie ter examinatie te geeven. Hier op wierden de vier Leden ter Vergadering toegelaaten. Doch hierby was iets voorgevallen , het geen van den kant des Prefidents, Lammers, tot een beweeggrond wierd genoomen, om deeze Leden met onaangenaamheden te overdekken. Eén der vier Leden, te weeten, Freisllch was destyds door ziekte verhinderd, deeze Commisfie mede waarteneemen, en daarom was er één van de andere Leden mede gegaan, zynde MatthyzeH. Op het zien van deezen laatstgenoemden, deed de

Pre-

Sluiten