Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ajr )

«en, en by verwagt van u, dat gy hem in zyne «slenkwyze dan ook. geenzins dwingen zult?

ROZINDE.

Maak er volkomen ftaat op.

PRINSHART.

Met ronde en zeer verftaanbaare, welgemeende woorden, zeg ik dan aan u, Rozyntje,dat Vryaart uw Minraar niet langer zal weezen, en dat ik nog veel minder zal dulden , dat hy WW man worde.

ROZINDE. Hemel $ myn Vader !

PRINSHART.

Aarde en Hel, — myn Dogter! — Myne

icnkwyze moet vry blyven, Gy kent de

onwankelbaarheid van myne befluiten. Vryaart

sal uw man nooit worden.

ROZINDE.

Waarom, myn Vader , zoud gy wreed wor-; den tegen uw dogtcr? Waarom zoud gy uw

ecnig kind doodlyk bedroeven? Ach / weet

gy wel wat gy doet ? met my Vryaart te ont* fukkea, beneemt gy wy het leeyen?,

B e PRINS-

Sluiten