is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooneelspectator

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TOONEELSPECTATOR. *S

vermaak, van goederhand, vernamen, dat men*.<5°d lofj aan den Schouwburg begint te begrijpen de Operaas en Vertalingen fpaammer in het vervolg aan te nemen, zo niet geheel af te fchaffen, zouden wij kwalijk doen voort te varen, zonder de gevolgen van zulk een heerlijk en loflijk ontwerp af te wachten; en het is in hoop der echtheid van dat bericht, dat wij onze onderneming voor het tegenwoordige daken ; daar wij onder de wapenen zullen blijven, om, in geval van nood , de ons onteerende misbruiken , met onze gewone vrijmoedigheid , bij gelegenheid , te beftrijden.

Zo het gemelde bericht echt is , willen wij ons met wagen iets te voorbarig voort te brengen, dat licht belemmering aan zulk een groot befluit zoude kunnen toebrengen j neen, wij zijn de eerden om deswegens hart cn hand aan te bieden, om het zelve bevordelijk te zijn, en juichen vooraf hartlijk de grootmoedigheid der Beltierderen toe, daar wij bij voorraad het weldenkend Publick en de brave Dichteren , geluk wenfehen. Nu zullen de laaiden bemoedigd worden om hun vaderland, door fchoone voortbrengt van eigen Hollandsen vernuft, te verëeren ; daar de pruilen te huis zullen moeten blijven, en ons volk zal verlost worden van het ontëerend juk der Vertalingmakerij , dat ons zo lang heeft ontëerd, en Duitschland en Vrankrijk mogen nu hunne paddetloelen zclven verteeren. Inderdaad , de Nederlanders kunnen het niet veel-Hechter maken, dan de moderne Duitfchers en Franfchen; en, zo de Nederlanders flechts een weinig dagen, (waarom zouden zij dat niet doen ?) zullen de Heeren Duitfchers en Franfchen ons niet meer toedienen: „ Als „ 'er bij ons boeken uitkomen , verdienen de Heeren „ Hollanders geld," Wij zeggen , waarom zou ons volk zo wel niet fiagen als de vreemdelingen? Geeft Üod ons L a min-