Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcheu moest alleen de waarheid volgen, en ovcrcenfeomftig haar onderrigt handelen. De woorden vittery, of er waarheid is, en wat zij is, yerfpilt.de kostbare tijd, die, ei aar zij aan den wandelaar zeer fpaarfaam is toegemeten , niets te lang voor zijne Teize is. Laat het aan den luien over, zig inde fchaduw van een boom gemakkelijk neertezetten, en zeer gelecrdelijk met zijn foort te onderzoeken, hoe lang de reis nog duurt; of er geen nader weg is, of zij die op een ander pad lopen, ook dwalen. VV ij moeten met haastigen tred voort — voort, om onzen itandplaats te bereiken: het zal eindelijk blijken, hoe ver de reize was. Mijn weg moge niet de allernaaste zijn , de kleine omweg , dien ik nam, zal. door mijne vlijt vergoed worden.

Saladin. Vriend ! ik heb haast mijne reize volbragt, maar ik zie. nog het einde niet. Gij verwart mijnogmeer. De waarheid volgen? zegt gij. Maar niet te weten , wat waarheid is? Het niet te willen weten? Blindelings yoorttegaan? Nathan.' hot hangt dit aan

elkander?

Nathan.

De mensch behoeft weinig waarheids , om een mensch, om deugdzaam te zijn. „ Er is een God, „ di, u hem. en zijt vroom: geloof, dat hij de deugd „ beloont, en de ondeugd ftraft". Zie daar; —— genoeg.

_ . Saladin.

En ik mag , ik durf niet vragen. Wat is God? Wat is vroomheid? Hoe moet ik hem dienen? Hoe gedraag ik mij hem behagelijk? niet: hoe beloont hij.? Hoe ftraft hij? niet: indien hij de

ondeugd ftraft, wat is dan het lot van den zondaar» als hij fterft. *

Nathan.

Js er geen water m Damaskus?

Geen water Nathan! kan het geweten, met zonden bevlekt afwas;chen Vlammen kunnen het tart voor God niet reinigen. Hoe zal ik weten,

dat

Sluiten