Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 32 )

zelver oogmerken tebeoordeelen C3°> Van deeze verhandeling, waar in veele merkwaardige itoften uit het Natuur-en algemeen Staats- recht opgehelderd zyn, zal ik eenige voorkomende gedagten opgeeven* om den leezer te doen zien, hoe vrym'oedig en onbei'chroomd men te Lingen onder het gebied van Frederik, den grootften der Monarchen, zig van de vryheid der drukpers bediende en met ftellmgen voor den dag kwam, welke ter dier tyd op de Academiën in onze Republiek, nog al wat beder.kelykheden zouden te weeg gebragt hebben.

Althands ik twyffele, of men toenmaals wel openlyk de weereldlykc zoo wel als geesteïyke magt durtde ontkennen , ftand te grypen ten opzigte der aangeboorene en onvervreemdbare rechten van den mensch, waar in gelykheid en volkomene vryheid alle izins plaats heeft. Deeze rechten wierden door mynen jongen vriend trefFelyk en naar waarde verueedigd en op zoodanigen grond hieldt hy die Regeeringsvorm voor de beste, welke het naaste komt by den ftaat van gelykheid en vryheid, mits de ongemakken en onheilen, weike uit dien natuurlyken C ftaat

(30) Differtatïo juris Naturaa focialis publicique univerfalis de origim et indole imperïi bumani, privati et publici, ex pactis fieièta. turn derivanda atque ex earundem finiM dijudicanda; Lingae, 1780.

Sluiten