Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEER T. A. CLARISSE. 2?

weg der zaligheid in Jefus Rriftus, met eene meefterlijk hand, heeft voorgeiteld. Leerredenen, welke wij u ten hoogften aanprijzen; waarin deze Abel, fpreekt nadatlnjgeltorvenis; en die tot een blijvend gedenkteken indeRerk zullen verftrekken, hoe Clariffe predikte, en menfchen zocht te bereiden voor de euwigheid: Zijnde het onzeker , wat in 't doorwrogte werk eerft en meeft te prijzen valle, of de klaarheid, de bondigheid, en overredens kracht; ofdezonderlinge gaave en bedrevenheid, welke daanr» doorftraalt, om heilzaame leerleffen, bij wettig gevolc, uit de goddelijkewaarhedenatteleiden; om 't onzalig ongeloof in deszelv§ diepfte fchuiihoeken optefpooren en het van deszelvs glimp en bedekfelen ontblood, in zijne afï'chuwehjkheid, ten toone te hellen; om de gemoedelijke bedenkingen van bekommerden over hun euwig heil verftandic wegteneemen; en om teffens te fpreeken naaf het hart van Gods begenadigd volk. Althans, in deze leerredenen zien wij hem, gezond in het geloof; doortrokken van eene onfcbendbre verkleevdheid aan de gewichtige leerftukken der verzoening en van Gods vrije, onafhankelijke en heerfchappij voerende genade; en geenzins onverfchillig (om mij van s' mans uitdrukkingte bedienen) omtrend de Karactemeeren-. de leerktllwMi der Hervormde Kerke [h): hoewel hij

■ ■ in

fommivcn rnwendie eeleerd, met een waarachtig geloof omhelsd, Hoor 'het at* lafenis des heiligen Geeft es bekrachtigd, en van waare GodiwW keilitr'iii ^wandeld wordt, roorgsjM' m enige leerrede-. Bcndntr- TljeodWus Ad'ianus Clariffe Te Ainitcrd.un ht tonnes «Vesfins Wdlon.z. MDCCLXX1X. gehalven dit werk, heel: de ovcr.eden de nedachtenifft van den recht wMrdhen Vader >n Kriftus, li. I erizu0us, bedienaar van't Euansjelie te Amfrerdam, veretm-.öd ul-cneA/,*seden , gedrukt lui rienzelven Boekhandelaar. S) 'ie het voorbericht vin tien bundel, hl. IX,

Sluiten