Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =7 )

5-

Hy zal alle inkomden ontfangen, maar geeire uitgaven hoegenaamd, mogen verrigten, dan op fchriftelyke ordonnantiën door Hoogheemraden of derzelver Commisfarisfen getekend.

6.

De Rentmeester zal de eerde Zaturdag van eiken maand ter Vergadering van Hoogheemraden of derzelver Commisfarisfen inbrengen een Itaat van den ontvang en uitgaaf , die hy geduurende de verloopen maand heeft gehad en gedaan, en van de casfa, ten einde Hoogheemraden altyd van den voor- en nadeeligen daat vanRhynlands Casfa kunnen worden geinformccrd.

7-

De Rentmeester zal geen meerdere Penningen onder zig mogen behouden , dan ten bedraage' van zyn borgtogt, zullende het meerder geld, door hem in byzyn en ten overdaan van Hoogheemraden, Commisfarisfen by de eerdkomcnde Vergadering worden bezorgt in eene groore yzerë Kist, ten dien einde in de yzere Secretary-Kamer in het gemeene Landshuis te Leiden tc plaatfen, alwaar dezelve zullen worden weggeflooten, en welke Kist zal worden voorzien' met twee different werkende hangdoten , waar van ieder der twee Commisfarisfen Hoogheemraden een Sleutel zullen bewaaren , en de derde of groote Sleutel van de Kist zal blyven onder den Rentmeester.

8.

De Rentmeester penningen benodigt hebbende,

zal

Sluiten