is toegevoegd aan uw favorieten.

Nader, echt, omstandig en zeer interessant bericht, van het voorgevallene te Schoonhoven, omtrent de oprichtinge van het exercitie-genootschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 78 )

le ik veilig. Van één ding echter wil ik haar vóóraf verwittigen; dat zy my naamlyk nooit zal kunnen doen zwygen, als ik 't noodig acht nog verder te fpreken. En één ding moet ik haar raden; dat zy er toch nooit om denken, ommyden toegang tot de Ingezetenen van Schoonhoven moeilyk te maken. Want ontelbare wegen heb ik open, die zy nooit floppen kan, om te komen, waar ik wil; enmy te beletten, om in 't openbaar tot honden té fpreken, is eeniglyk het middel, om duizenden van zelfs my te doen opzoeken , om' my te hooien in 3t verborgen^

Zy zal zelf genoeg verftaan, wat ik zeggen wil; en

Zoo niet, dan zal zy het uit de ondervinding, tot hare fchade wel leeren ; of ik het haar misfchien ©verluider, dan haar lief zal zyn , wel nader verklaren.

Wat de onkunde aangaat, daar mede heb ik medelyden, en deze wil ik , zc o ik kan, gaarne verlichten. —— Ik verklare dan ten haren gevalle, dat ik niets, van't geen ik van eenige Leden van deSchoonhovenfche Vroedfchap of Magiftraat gezegd heb, op de Collegien zelf wil hebben toegepast; — dat ik voor die Collegien al den eerbied en al deachtingeheb, welke er geen goed Burger niet aan mag weigeren, en die zy onvermydlyk verplicht zyn te handhaven, en elk gehouden is hun te bewyzen, indien zy ooit in ftaat zullen zyn aan het oogmerk hunner inftellinge, de bewaring van goede order, rust en veiligheid en de adminiflratie der juflitie, te beantwoorden; — en dat ik my over niets hartelyker beklage, dan daar over, dat fommige fchand vlekken, die alle Regeerings bedieningen onwaardig zyn, fomtyds den luister van zoo achtbare Collegien benevelen en bevlekken, en minder zeldzaam velen, die er de eere van moesten helpen fehragen, de zeiven tot fchande ftrek-

Ken,