Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordige Conftkutie verklaarden. Ja men heeft, zo als in het vervolg van dit ons verhaal blyken zai, zelfs hulp gezogt by^oproermaakers van het fchrikjaar 1787.

Het fcheurziek plan, zo lang in ftilte beraamd, bleek op Donderdag den 20 Augustus te moeten beginnen te werken.

Op Donderdag den 20 Augustus dan , werd den Prcefident der Municipaliteit kennis gegceven , dat een zekere Procureur alhier,met naame J. Cru, op eene heimelyke wyze met een adres rondliep, en dat wel alleen by gedecideerde Orange Kalanten-

Men verzogt 2an den Prcefident, daar voor zorg te dragen , wyl men in het zekere onderrigt was , dat- dit adres niet anders ten oogmerke had, dan , konde men het gedaan krygen, eeneganiche omkeering van het tegenwoordig ftads-beftuur.

Op dit berigt vond de Prcefident zich verpligt, om naar deze zaak onderzoek te doen.

Hy beleidc dan dien namiddag tegen 4 uur, Municipaliteit.

De Vergadering geopend zynde, deed de Prcefident rapport van het aan hem bekend gemaakte , wegens het inhet heimelyk rondlopen van den Procureur J. Cru, met een adres.

Op dit rapport befioot de Vergadering eenpaarig, den voornoemden Procureur by zich te ontbieden, en de waarheid van die alles te onderzoeken.

toen

Sluiten