is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort en echt verhaal, van het gebeurde binnen de stad Goes, sederd den 20 augustus tot den 22 september 1795.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 90 X

den, tot dat de Reprcefentanten 'van Zeeland daaromtrend nadere fchikkingen zoude gemaakt hebben. Ten derden. Dat dewyl het Stem en RegcringsReglement nu door de Commisfie buiten werking gefield waren, en als niet aanwezig te zyn, gerekend werden, de Kiezers derhalven welke volgends.dat Reglement tot hier toe gefungeerd hadden, ook moesten gerekend worden, niet te zyn. Dat 'er dus nieuwe Kiezers behoorden verkozen te worden; dat de Commisfie dat getal op veertien ftelde. Thans begon C. Visfer, na de Burgery geordonneerd te hebbend zy veertien nieuwe Kiezers zoude kiezen, dezelve ook de wyze voor te fchryven , hoe die Kiezers moesten verkozen worden.

C, Visfer, zeide aan de Burgery , dat hy ffcraks na dat hy gedaan zoude hebben met fpreken, eene der Kerkdeuren zoude doen fluiten.; dat hy dan met de Bus, die hy daar toe by zich had, aan de andere deur zoude gaan fiaan; dat de Burgers zich dan één voor één uit de Preek-Kerk in delVanóel-Kerk zouden begeven en in het voorbygaan hun briefje, waar op veertien perfonen die hy tot Kiezers benoemde, ft.or.den, in de bus fteken.

Dan, alvoorens met dit alles voord te gaan, begreep C. Visfer zeker, dat de oude Kiezers en oude Municipaliteit uit hunnen eed moesten ontflagen worden, eer men tot het benoemen van anderen