is toegevoegd aan je favorieten.

Kort en echt verhaal, van het gebeurde binnen de stad Goes, sederd den 20 augustus tot den 22 september 1795.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x 9i H

ren kon overgaan-, derhalven zeide C. Visfer: „ Dat hy allen , Kiezers, Municipalen, Gardes, &c. G?c. uic hunnen eed ontfloeg „ ais ook dat de gewezen Municipaliteit-, haaren post had 'neergelegd.

Wy waren ook by dit alles tegenwoordig. Wy hadden aan onzen prtefident verzogt, voor ons het woord te voeren.

Ons oogmerk was, dat dePrasfidcntonze Declaratie , (op Donderdag den 17 September naar de Reprcefentanten van Zeeland verzonden) in de Vergadering zoude voorlezen, en dan volgends het flot van dezelve, verklaaren, dat wy onze posten jn den fchoot der Burgery nederleiden.

De Prcefident dan, na dat C. Visfer geëindigt had met fpreken, ook willende fpreken, verzogt aan C. Visfer het woord.

C. Visfer antwoordde hem op een dreigenden toon, dat hy zwygen moest. Daar op vroeg de Prcefident aan C. Visfer: „ Of het een vry Burger in een Land van Vryheid niet geoorloofd was, in eene openbaare Volks-Vergadering te mogen fpreken? „—■ Waarop C. Visfer hem toeduwde jk ordonneer U zwyg 1 Hoort gy?

Was deze behandeling nu volgends ons declaratoir het welk door de Reprcefentanten van Zeeland aangenomen, en waar op ons ontflaggegrond was ?

Het Stem- en Regerings - Reglement werd thans door C. Visfer om verre geworpen; de Kiezers

ver-