is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort en echt verhaal, van het gebeurde binnen de stad Goes, sederd den 20 augustus tot den 22 september 1795.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 02 X

verklaarde hy van hunnen post ontzet; de Municipaliteit , om zo te fpreken, geremovcerd.

Wie gaf hem recht, dus met eene Burgery te

handelen ? Wie gaf hem recht, de asfopiatie

want ons declaratoir was niet anders, dan eene asfopiatie tusfchen ons, en de Reprcefentanten van Zeeland zo fchandelyk te verbreken, zo als den

Lezer zien kan dat gefchied is, wanneer hy aandagtig ons declaratoir naleest, en dan de handeling van C. Visfer daar mede vergelykt.

C. Visfer dan aan ieder een het fpreken Verboden hebbende, kwam van den fpreekftoei, en ging

met een bode, die de bus zynde een oude

groote blikke theebus droeg, aan de Kerk-deur ftaan, waar in ieder op commando, zyn briefje ter benoeming van Kieners ftak.

Dit afgelopen zynde, ging de Commisfie met de bus in de Confiftorie, op aandrang van eenige Burgers, uit elke wyk der Stad, twee Burgers met zich nemende, die by het openen der briefjes zouden tegenwoordig zyn.

Na dat de ftemmen aldaar opgenomen waren, bleek het, d at de vryheid getrouwe Goefenaaren, alleen uit hunne oude Kiezers gekozen hadden. Deze myn, om nieuweKiezers te erlangen was dus ook verkeerd voor onze tegenparty gefprongen.

Toen men de Kiezers dus wist, beklom C. Visfer weder de fpreekftoei en las aan de Burgery de door de Burgers gefternde Kiezers af; waar op een alge-