Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L r S P E L. a*

GÏRMAIN.

Heerelyke ontwerpen! Maar, terwyl wy die be■keering te gemoet zien, zeg my eens hoe lang gy wel in dit huis denkt te blyven?

BLINVAL.

Zo lang als maar mogelyk zal zyn. De hemel onderfteunt myne list: gy ziet, men geeft my de kamer, die met den toren gemeenfchap heeft: teder reis dat myne tegenwoordigheid daar nood.g zal wezen, zal ik my in myne kamer opfluiten, en naar myne gevangenis gaan; ik zal'er weêr uitkeeren , zonder dat iemant, het zy op het kasteel of in dit huis, de verborgen deur, of den onderaardfehen gang, die my naar den toren geleid, ooit zal leeren kennen.

GERMAIN.

Maar, als de heer De Murville komt, zal men het bedrog ontdekken, my weg jagen, en u geheel •vastzetten.

BLINVAL.

Ik loop geen gevaar: myn lot kan niet erger worden; en al mogt ik Hechts één' dag in dit aangename huis doorbrengen, al mogt ik Hechts één woord met het beminnelyke Roosje fpreken, het zou een oogenblik van vreugd zyn dat alles te boven ging, omdat ik het aan myn ongunstig noodlot wist te ontftelen.

E 4 GER"

Sluiten