Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wy dus natuurlyke voorftanders zyn gewor-

deii2:io-:i-i;iT3a ) v\ i ij a I i U x

Uit dit oogpunt befchouwd,' zal de bètamclykhcid., dc loffelykheid der vaderlandsliefde, als een der natuurlykfte hartstochten, niet meerder in twyfel getrokken worden, te meer, wanneer oude en latere historiën zulks met ■ ontallyke voorbeelden kunnen bewyzen.

't Was <3e liefde voor het vaderland alleen die de Republieken van-Sparte, Athene en Carthago in ftand hield. De vermaarde Griekfche . Hiftoriefchryver Thucydides maalt hier van in zyn werk een menigte krachtige _ tafercelen, en toont dat het verval dier Republieken aan de verkoeling der Natiën in dit ftuk. zo wel als aan de verbastering der zeden zy toe te fchryven. By de Romeinen, ten. tyde hunner volksregeering, was zy de fterkftc dryfveer hunner daden. Wat land, .wat volk roemt niet hunnen j Brutus, het

Ier

Sluiten