Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ HET ONGELUKKIG HUWELIJK,

G'i geeft hacr reen genoeg, om over u teldagen, En pijnigt met verariet, haer befte levensdagen.

Mehemeth, Dcdrommcldagt ik 'i niet, Wel nu, dat zotte wijf; 't Ontbreekt hacr naer ik gis, aen n;>dig tijdverdrijf i Zij weet van grilligheid, met wat zij wil verrigten. OnV>reé1u Hacr pratens ftof ,dan gaet zij mij betigten Van cem> wanbedrijf; fchoon dat ik kartig lag Om alles wat ze in mij , ftaeg noemt ,ee« wangedrag.

Roxelane. Het is een fraeje deugd , ronduit de fpot te drijven , rVlct mijne ract, als ik uw pligt u voor wil fchnjvcr.

Mehemeth. Wat raet! een galant man weet hoe hij leven moet, Depantfchewaereld keurt mijn daden immers goed, En Mi alleen zoud mij jUïft palen wille (tellen. Wie gat' u toch 't gezag mijn vonnis dus te veilen/

Roxelane.. Ik ftriik scen vonnis over uw perzoon ofdacn , Macr wen®? dat gij langs 't fpoor vanuwenpligt moogt gaen ,

De waereld.ik beken 't,betoond u eerbewijzen, En zal uw roekloosheid, uit zeifbelnrtgens prijzen , Maer zo gij even goed, en min verkwiitent waert; Wanneer gij zuinigheid, met goede weldaen , paert, En op uw zaken meer behoorlijk agt zult geven, Zult gij tot meerder nut van u, en and'ren leven. Baer nu in tegendeel, indien gij verder gaet tn uwe weelde, ons een lot te dugten ltaet, #at vol van onhijl» zeer onaehgenaem zal wezen.

Mehemet h. Bekommerd u macr niet door een ontijdig vrezen: £aet al d:è zorg aen mij ,ik ben zeer welb.eq.uaem Tot maintineering van mijn.goede ltaet en naem, _ Ikfcan uw goede rtefl» totnogtoe wel ontbeert.

Sluiten