Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c * >

D O I 1 Tt

Zoo denk ik ook Tut! tut! is hy koning

hy is dog maar een mensch zoo wel als wy, al da wisjewasjes die omtrent hem worden gemaakt, be.

iuiouw ik. ais mienes. ^ ny zy dan fchuldig ofniet fchuldig, om de algemeene rust te bewerken en om ons van den lastigen post te doen ontflaan, was fcet maar best dat den naam van Leuis Capet, zoo eer zoo beeter in L»uis Capet wierd verwisfeld. —. Kyk! dit verfchild maar eene letter, en of deeae Koning leeft ofniet leefd, verfchild nog minder —

dat zyn myne gedachten. Is hy onfchuldig, wel

nu, dan fterft hy als een Martelaar voor de Rust, VryheidenEgaliteit, en zyne devoote denkbeelden! fchoon die thans juist by veelen in ons Vaderland' niet al te wel in den fmaak vallen, kunnen hem dan te pasfe komen, hem tot dien troost verftrekken en dat geluk bereiden daar hy zo gedurigiyk roem op draagt: ik voor my ben geen geleerden , kan deeze dingen dus weinig onderfcheiden, enhebmy weinig met Geestelyken opgehouwea.

CUBIERES.

Daar hebt gygelyk in, en wy doen dnsgeenzinfs •ene onbetaamelyke daad , indien wy den gewezenen Monarch zoo fpeedig doenlyk een einde aan zyne ongelukken trachten te bezorgen, ik zal by'tgeven van Rapporten met myne goede vrienden daar ook niet op ftil zitten, maar alles t'zamen fpannen , dat Louis zoo ras mogelyk, zyne gewezen aardfeheheer. lykheid met de eeuwige verwisfele.

De;

Sluiten