Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9S )

C l E I T.

Geloof, zyt 'er van verzekert, myn Koning, dal het op verre na niet alle uwe vyanden zyn die uwe vyanden fchynen te weezen, dit is'er verre van daan. Het getal uwer getrouwen in deze Stad en door 't gant. fche Ryk is oanoemlyk; uwe uitmuntende deugden , devaderlyke liefde.bewyzen die gyop den duur aan uwe onderdaanen hebt betoond, kunnen nimmer uit de harten gewischt worden. Neen, dit is onmoge. lyk; maar dat men dit niet openlyk durft toonen is nergens anders aan toe te fchryven, dan aan fchrik en vrees voor de macht der ge welden aaren, die door het oprichten hunner moordtoneelen , door het pleegen van de gruwlykfte wreedheden, die het jnenschlyk hart doen yzen, duizenden doen zwygen,

die hunne zielen zuchten moeten verfmooren.

Mogt elk zyne gedachten vry uiten, o hoe ras zou het blyken, dat gy niet in naam maar inderdaad, iodewyk de Koning, de Welbeminde van den bloem 'der Franfche Natie waard. En .... . Maar, daar naderen de onheilsbooden

l OP e W y r.

Verwyder u Clery.

DERDE TOONEEL GARAT, Minister der Juftitie. Drie leden van het fledelyk [depürtemsnt Drie Jledelyke amttenaaren , de secretaris. LODEWYK.

de secretaris.

(Ara tem gedwongen buiging wr Lttkwyk £«•

Sluiten