Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

EDELMOEDIGE ZOON,

TOONEELSPEL.

EERSTE T O O N E E L.

jacob, bezig met het oMbyt op te zetten.

Heifa ! dat is weêr een leven daar binnen! De drommel mogt hier langer in huis wonen. Ook als mynheer Mattbys eens naar Amerika is vertrokken, dan neem ik myn affcheid. Het is om hem alleen dat ik tot dus verre ben gebleven, omdat ik hem bemin en acht, en omdat hy een zedig en verftandi? jongman is, wien elk lief heeft, behalve zyne eigen ouders en broeder. Lieve deugd! als .k alle die onrechtvaardigheden zo eens nadenk, welken hier dagelyks ten zynen opzigte gefchieden, ja, dan zou men zichzelven wel ik weet niet waar wenfchen. En wie is daar anders de oorzaak van, dan dat lieve broertje, dat Jantje ? Ja wel is hy een Jantje, zo als hier de Amfterdammers zeggen. Alle 'dagen zwieren en kwinkeleren, geldverkwisA4 ten

Sluiten