Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ io m

Geeme en met ons ganfche hart erkennen wy

die waarheid, die eeuwige waarheid, dat de Ker* k^nraad om d" Gemeente is, en niet de Gemeente om den T\ ik nraad; doch wy protesteeren wel uitdr kk hk daartegen, dat de Ke'.knraad, door het niet voldoen aan het ingeleverd verzoek, zich tegen die eeuwige waarheid zou misgrepen heb■ben.

Indien deze grievende befchuldiging grond zou hebben, dan zouden eerst deze twee dingen waar flioeten wezen: Vooreerst, dat de Kerkenraad verplicht ware, het ingeleverd verzo;k voor een verz k der Gemeente of der meerderheid van de Gemeente te houden; ten tweeden, dat daar en boven de Kerkenraad verplicht ware, aan zodanig verzoek flegts blindelings te voldoen , zonder hun eigen geweten en overtuiging in eenige aanmei kinge te mogen nemen, of waarlyk die, hun aanbevoolene Perfoon,vöor de Gemeente en derzelver belangen, de gefch k de ware, dan niet? ■ -—

Doch geene van deze beide dingen is waarachtig, cn de befchuldiging, tegen den Kerkenraad ingebracht, zal dus bi; k in gansch nietig te zyn.

; Vooreerst zeggen wy: de Kerkenraad was niet verplicht, het ingeleverd verzoek, voor een verzoek eler Gemeente of van derzelver meerderheid te houden. Vyf en zestig menfehen tog, zo mansals vrouws-perfoonen , kunnen die, met eenige mogelykheid onderfteld worden, de Gemeente of de meerderheid der Gemeente van gansch Harderwyk te zvn?

Dit is te dwaas, Burgers Reprefentanten ! om er by Uil te ftaan; ook hebben de Ondertekenaars van het verzoek zelve de ongerymdheid daar van

in-

Sluiten