Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2 )

De beide Generaals daar omtrent met mslkanderen overeen gekomen zynde, geven hunne orders. De vergadering word géflagen , de troeper. komea in 't geweer. Een Engelfche Marsch.

Men ziet dezelvén langzamerhand opmarcheren.

TWEEDE TOONEEL.

Een boerewooning in het Dorp Bergen. Air uit Zemire en Azor: Myn vader moet weten, enz. > Een oud man en zyn niet minder oude vrouw, komen uit hun (kapkamer, zy vertroosten elkander zo veel mogelyk wegens de rampen die het oorlog met zich brengt. Zy gaan vervolgens naar de (kapkamer van hunne doch. ters; maar Jansje enCaatje komen hun reeds geheel gekleed te gemoet. Na dat zy Vader en Moeder de morgen-groet gegeven hebben, gaan zy aan hun werk, terwyl de Moeder aardappelen fchilt voor het middagmaal.

Air uit de Silvaan: JVat toch zou ik nog meer begeren. Jacob een jongeling van het dorp en minnaar van Castje komt binnen, hy wordt gul en vriendelyk ont« fangen, hy gaat by Gaatje zitten en raakt wel haast met haar in een geiprek, dat haar aandacht meer dan haar werk fchynt bezig te houden. De oude luiden zien dit met vermaak en zy-beloven hun dat zo dra het Land van de Vyanden zal verlost wezen, hun Huwelyk voltrokken zal worden.

Air: de la commere Cliquet. Een boeren knnap komt verfchrikt binnen lopen, hy zegt dat hy van verre het kanon gehoord heeft, en

dat

Sluiten