is toegevoegd aan uw favorieten.

Viertal vaderlandsche tooneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIDERIK DE VFFDE,

Robrecht. Gy zyt Verraaders, gy en nwe Vorft te faam'; Maar ik die 't recht verweer van Floris Erfgenaam, Wel verre van verraad of fchenddaên tebedryven , Leef om dien Hoofdverraêr myn Zwaard door 't hart te dry ven ....

G t i 1 i !■

Myn Echtgenoot \

Withildi. Myn Oom! Diderik. Myn Varier, vaar niet voort. RorrenCht. Zvfyg; dat den Dwingeland nit my zyn vonnis hoort.

(Tegen Godevaart.) Uwe ondaên zullen n geweetensbenlen ftrekken. Ik zal n van alom meêr vyanden verwekken Dan ge u verbeelden kunt te zullen vinden ; ik Zal u, zoo lang ?k leef, een reeks van angft en fchrik, Gevaar en Staatsbederf in uwe Landen zenden, En overftroomen n met ramper. en el; er den, Tot zen verplatteren en dooden. Zoekt gy ruft? Dat dan myn laanwe bloed uw'heeten moorddorft blofcht,

Wyl ge n verbeelden durft door 't moorden ruft te vinden;

Maar vrees der menfchen wraak, verlaating uwer

vrinden En fe'le Hemel ftraf....

Godevaart , tegens de Wachten , op Robrecht wyzende.

Dar hy alleen blyv' ftaan ; Doch Moeder, Zoon en Nicht, naar hun verbl.yfplaats gaan.

Ro-