Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juffr. B I d r o G.

Kemel, wat zal dat worden ! Weeft geruft, waarde Vriendin, ik zal u ook behoorlyk bedenken.

Juffr. Liefdadig.

Ik geef den Duivel van u bedenken; ik wil niets van u hebben, en had ik 't geweeten, zou ik u uit den drek niet gehaalt hebben, gelyk ik gedaan heb: maar (wyzende op Ligtgelovig) dat Monfter zal 't my beualen.

Juffr. Tracteer.

Als dat geen einde neemt, zal het nog na eert Treurfpel gelyken: wy wraaren zo lief by malkanderen.

juffr. Braadspit.

Men ziet zeer dikwils, dat de al te groote Vreugd in Droefheid verandert.

JufFr. Bedrog.

Kom aan, Vrienden, bedaar u. Ornhelft elkaar. Gy waart immers zuike goede Kennisfen.

JufFr. Liefdadig.

Daar heb ik genoeg berouw over, dat ik in Vriendfchap geleeft heb met zulk een hebzugtig Menfch.

JufFr. LlGTGïLOVlG.

Gy weet de luy zeer fmakelyk af te fchilderen, en uwe hocdanigheeden dezelve toe te pasfen.

Juffr.

Sluiten