is toegevoegd aan je favorieten.

Dichtlievende uitspanningen, bestaande in zeede- geleegenheids- klink- en mengel-dichten, mitsgaders toneel-poësy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6B~ DICHTLIEVENDE.

Gerardus.

Ik wil niet ftryden; Maar niet te driftig Advocaat! Naar ogenfchyn, fpreekt gy niet kwaad. Ik weet, dat ik moet reden geeven, Zoo 'k, als een braaf man , tracht te leeven: Ik heb 't ook, zoo ik meen, gedaan. Deef'heerfchop (laat myn kind niet aan; En dit 's genoeg , na myn' gedachten: Dus durf ik ook van u verwachten, Dat gy die reden billyk vind. Vraag 't verder haar, daar is myn kind.

Henriette.

't Is zoo Mynheer!

De Advocaat.

Zou 't waarheid weefen ?

Schraalenoord.

Gy hoeft daar geenzints voor te vreefen: 't Is wel waarachtig zoo.

De Advocaat.

Mynheer

Van Stoffels! dan hebt ge, op myn eer! In deefen, my wat voorgeloogen, En my dus fchandelyk bedroogen.

Van